Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
แบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ผลการสำรวจความพึงพอใจ
ระเบียบ/คู่มือปฏิบัติงาน
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
คู่มือปฏิบัติงาน
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาของตำบลบางโรง
     องค์การบริหารส่วนตำบลบางโรง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอคลองเขื่อน อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอคลองเขื่อนประมาณ 7 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมด 19,728 ไร่ หรือ 31.56 ตารางกิโลเมตร ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล และมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2539 และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2540 โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางโรง ดังรายนามต่อไปนี้
     1. นายบุญชวน สิงห์ปี ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางโรง วาระการดำรงตำแหน่ง 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2540 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2540
     2. นายชาญ แย้มสอิ้ง ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางโรง วาระการดำรงตำแหน่ง 1 เมษายน พ.ศ.2541 ถึง 21 มิถุนายน พ.ศ.2544
     3. นายนิยม จันทรโกศล ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโรง วาระการดำรงตำแหน่ง 22  มิถุนายน พ.ศ.2544 ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ.2546
     4. นายวิชาญ จินตนากูล ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโรง วาระการดำรงตำแหน่ง 1 สิงหาคม พ.ศ.2546  ถึง 22 มิถุนายน พ.ศ.2548
     5. นายไพบูลย์ เมียงมาก ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโรง วาระการดำรงตำแหน่ง สมัยแรก 31 กรกฎาคม พ.ศ.2548 ถึง 30 กรกฎาคม 2552
     6. นายไพบูลย์ เมียงมาก ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโรง วาระการดำรงตำแหน่ง สมัยที่สอง 6 กันยายน พ.ศ.2552 ถึง 5 กันยายน 2555
     7. นายวิชาญ  จินตนากูล ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโรง วาระการดำรงตำแหน่ง 13 ตุลาคม พ.ศ.2556 ถึง 12 ตุลาคม พ.ศ 2560


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางโรง
อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24000
โทรศัพท์ : 0-3850-9175 โทรสาร : 0-3850-9175 อีเมล์ : 
admin@bangrong.go.th

www.bangrong.go.th