Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
แบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ผลการสำรวจความพึงพอใจ
ระเบียบ/คู่มือปฏิบัติงาน
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
คู่มือปฏิบัติงาน
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม

ข้อมูลหมู่บ้านในตำบลบางโรง 
     แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน ดังนี้ 
 หมู่ที่ 1

บ้านสมอคล้อย
ผู้นำชุมชน : นายสัญญา  เมียงมาก (ผู้ใหญ่บ้าน)
 หมู่ที่ 2

บ้านดอนถ่อน
ผู้นำชุมชน : นายวิโรจน์  เนตรสาคร (ผู้ใหญ่บ้าน)
 หมู่ที่ 3

บ้านดอนสนาม
ผู้นำชุมชน : นายทิว  ยิ้มเนียม (ผู้ใหญ่บ้าน)
   หมู่ที่ 4

บ้านคลองบางโรง
ผู้นำชุมชน : นายสมยศ  จันทมาลา (ผู้ใหญ่บ้าน)
 หมู่ที่ 5

บ้านกอไผ่
ผู้นำชุมชน : นางจิราพร  เจนสาริกรณ์ (ผู้ใหญ่บ้าน)
 หมู่ที่ 6

บ้านคลองสามเสร็จ
ผู้นำชุมชน : นายบุญสุข  อินทรักษา (ผู้ใหญ่บ้าน)
 หมู่ที่ 7

บ้านตลิ่งชัน
ผู้นำชุมชน : นายอุดร  แซ่อึ้ง (กำนัน)
   

จำนวนประชากรแยกตามหมู่บ้าน และเพศ และจำนวนครัวเรือน 
     มีประชากรทั้งสิ้น 2,257 คน แยกเป็นชาย 1,107 คน หญิง 1,150 คน มีความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 71 คน/ตารางกิโลเมตร จำนวนครัวเรือน 582 ครัวเรือน (ข้อมูล ณ ธันวาคม 2552)

หมู่ที่ 1 บ้านสมอคล้อย มีประชากรทั้งสิ้น 443 คน จำนวนครัวเรือน 113 ครัวเรือน
 
เพศชาย เพศหญิง
อายุ (ปี) จำนวน (คน) อายุ (ปี) จำนวน(คน)
น้อยกว่า 1 1 - 6 
7 – 12 
13 – 17 
18 – 59 
60 ขึ้นไป

17 

16 
158 
25
น้อยกว่า 1 
1 - 6 
7 – 12 
13 – 17 
18 – 59 
60 ขึ้นไป

17 

16 
158 
25
รวม 226 รวม 226
 
 หมู่ที่ 2 บ้านดอนถ่อน มีประชากรทั้งสิ้น 320 คน จำนวนครัวเรือน 75 ครัวเรือน
 
เพศชาย เพศหญิง
อายุ (ปี) จำนวน (คน) อายุ (ปี) จำนวน (คน)
น้อยกว่า 1 1 - 6 
7 – 12 
13 – 17 18 – 59


10 
13
92
น้อยกว่า 1 1 - 6 
7 – 12 
13 – 17 18 – 59


10 
13 
92
รวม 126 รวม 126

หมู่ที่ 3 บ้านดอนสนาม มีประชากรทั้งสิ้น 267 คน จำนวนครัวเรือน 74 ครัวเรือน 
เพศชาย เพศหญิง
อายุ (ปี) จำนวน (คน) อายุ (ปี) จำนวน (คน)
น้อยกว่า 1 1 - 6 
7 – 12 
13 – 17 18 – 59 60 ขึ้นไป


11 
10 
81 
18
น้อยกว่า 1 1 - 6 
7 – 12 
13 – 17 18 – 60 60 ขึ้นไป14 
81 
28
รวม 129 รวม 137

หมู่ที่ 4 บ้านคลองบางโรง  มีประชากรทั้งสิ้น 252 คน จำนวนครัวเรือน 60 ครัวเรือน

 
เพศชาย เพศหญิง
อายุ (ปี) จำนวน (คน) อายุ (ปี) จำนวน (คน)
น้อยกว่า 1 1 - 6 
7 – 12 
13 – 17
18 – 59 60 ขึ้นไป

13 
10 
12 
78 
16
น้อยกว่า 1 1 - 6 
7 – 12 
13 – 17 
18 – 60
60 ขึ้นไป

9
7
12
67
24
รวม 132 รวม 120

หมู่ที่ 5 บ้านกอไผ่  มีประชากรทั้งสิ้น 360 คน จำนวนครัวเรือน 94 ครัวเรือน
 
เพศชาย เพศหญิง
อายุ (ปี) จำนวน (คน) อายุ (ปี) จำนวน (คน)
น้อยกว่า 1 1 - 6 
7 – 12 
13 – 17
18 – 59 60 ขึ้นไป
0
6
11
15
97
36
น้อยกว่า 1 1 - 6 
7 – 12 
13 – 17 18 –60
60 ขึ้นไป
2
14
8
11
96
64
รวม 165 รวม 195
 
หมู่ที่ 6 บ้านคลองสามเสร็จ มีประชากรทั้งสิ้น 249 คน จำนวนครัวเรือน 65 ครัวเรือน
 
เพศชาย เพศหญิง
อายุ (ปี) จำนวน (คน) อายุ (ปี) จำนวน (คน)
น้อยกว่า 1 1 - 6 
7 – 12 
13 – 17
18 – 59 60 ขึ้นไป
1
10
11
9
73
16
น้อยกว่า 1 1 - 6 
7 – 12 
13 – 17 
18 – 60
60 ขึ้นไป
1
8
12
8
82
18
รวม 120 รวม 129

หมู่ที่ 7 บ้านตลิ่งชัน มีประชากรทั้งสิ้น 367 คน จำนวนครัวเรือน 102 ครัวเรือน
 
เพศชาย เพศหญิง
อายุ (ปี) จำนวน (คน) อายุ (ปี) จำนวน (คน)
น้อยกว่า 1 1 - 6 
7 – 12 
13 – 17
18 – 59 60 ขึ้นไป
4
10
12
14
110
26
น้อยกว่า 1 1 - 6 
7 – 12 
13 – 17 
18 – 60
60 ขึ้นไป
0
15
12
11
124
29
รวม 176 รวม 191

สถาบันและองค์กรทางศาสนา
     ประชากรนับถือศาสนาพุทธทั้งหมด 
 
หมู่บ้าน จำนวนวัด/ชื่อวัด จำนวนพระภิกษุ จำนวนสามเณร
1. บ้านสมอคล้อย หมู่ที่ 1 มี 1 วัด คือ วัดบางโรง 4 -
2. บ้านดอนสนาม หมู่ที่ 3 มี 1 วัด คือ วัดดอนสนาม 16 1
3. บ้านวังขอน หมู่ที่ 6 มี 1 วัด คือ วัดวังขอน 8 -
รวม 3 28 1
การศึกษา
ลำดับที่ สถานศึกษาในสังกัด สพฐ. จำนวนครู
1 โรงเรียนวัดบางโรง  8
รวม 8
หมายเหตุ : เนื่องจากโรงเรียนวัดดอนสนามไม่มีนักเรียนเข้าเรียนซึ่งได้ย้ายไปเรียนโรงเรียนอื่น และครูได้โอน (ย้าย) ไปปฎิบัติราชการประจำที่โรงเรียนอื่นในปี พ.ศ.2551
 
ลำดับที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวนครู
1
 
ศูนย์อนุบาล 3 ขวบ ร.ร.วัดบางโรง 
 
1
 
รวม 1

จำนวนประชากรที่อาศัยอยู่จริง ณ วันสำรวจ จำแนกตามระดับการศึกษา ตาม จปฐ. ปี 2560

 
การศึกษา จำนวนเพศชาย (คน) จำนวนเพศหญิง (คน) จำนวน (คน)
ไม่เคยศึกษา
ต่ำกว่า ป.4
ป.4 – 6
ม.ศ. 1-3
ม.1 – 3
ม.ศ.4 – 6
ม. 4 – 6
ปวช.
ปวส.
ปริญญาตรี
ปริญญาเอก
อื่นๆ หรือไม่ระบุ
0
64
456
1
172
1
104
28
27
29
0
41
2
45
480
2
124
0
66
17
23
46
0
35
2
109
936
3
296
1
170
45
50
75
0
76
รวมทั้งหมด 925 840 1,765
หมายเหตุ : จำนวนประชากรที่อาศัยอยู่จริงจากการสำรวจนี้ อาจไม่เท่ากับจำนวนประชากรที่มีอยู่ในทะเบียนบ้าน

สาธารณสุข
     มีสถานบริการสาธารณสุข จำนวน 1 แห่ง
สถานีอนามัยตำบลบางโรง มีเจ้าหน้าที่ จำนวน 3 คน

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
     ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางโรง มีการจัดตั้งศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลบางโรง และมีการจัดตั้งด่านตรวจช่วงเทศกาลต่างๆเป็นประจำทุกปี


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางโรง
อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24000
โทรศัพท์ : 0-3850-9175 โทรสาร : 0-3850-9175 อีเมล์ : 
admin@bangrong.go.th

www.bangrong.go.th