Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
แบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ผลการสำรวจความพึงพอใจ
ระเบียบ/คู่มือปฏิบัติงาน
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
คู่มือปฏิบัติงาน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา

     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
     1.1 ก่อสร้างบำรุงรักษา ถนน สะพาน และระบบสาธารณูปโภค
     1.2 ก่อสร้าง ดูแล บำรุงรักษาแหล่งน้ำ
     1.3 การจัดระบบผังเมืองให้สอดคล้อง รองรับกับการขยายตัวของเมืองหลวงและสนามบินสุวรรณภูมิ


     2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
แนวทางการพัฒนา

     2.1 การจัดระเบียบสังคมและชุมชน
     2.2 การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
     2.3 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


     3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา

     3.1 ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึก และความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     3.2 ส่งเสริมการบำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     3.3 ส่งเสริมงานการป้องกันและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     3.4 ส่งเสริมการศึกษาวิจัยปฏิบัติการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     3.5 การจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล


     4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลป วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา

     4.1 การส่งเสริมการดำเนินงานโดยยึดหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียงเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ
     4.2 งานสวัสดิการสังคม
     4.3 การส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
     4.4 การส่งเสริมการศึกษา
     4.5 การส่งเสริมและบำรุงรักษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
     4.6 การสาธารณสุข


     5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว และการขนส่ง
แนวทางการพัฒนา

     5.1 การส่งเสริมการวางแผน
     5.2 การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการขนส่ง
     5.3 การส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
     5.4 การส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร
     5.5 การส่งเสริมและพัฒนาด้านอุตสาหกรรม


     6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
แนวทางการพัฒนา

     6.1 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
     6.2 การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน
     6.3 การปรับปรุงระบบทะเบียนและเอกสาร
     6.4 การปรับปรุงและพัฒนารายได้
     6.5 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
     6.6 การพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน
     6.7 การก่อสร้าง/การปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน และการบำรุงรักษา/จัดหา วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้
     6.8 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางโรง
อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24000
โทรศัพท์ : 0-3850-9175 โทรสาร : 0-3850-9175 อีเมล์ : 
admin@bangrong.go.th

www.bangrong.go.th