Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
แบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ผลการสำรวจความพึงพอใจ
ระเบียบ/คู่มือปฏิบัติงาน
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
คู่มือปฏิบัติงาน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
20 เม.ย. 3106 ฉะเชิงเทรา คลองเขื่อน อบต.บางโรง ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
15 เม.ย. 2563 ฉะเชิงเทรา คลองเขื่อน อบต.บางโรง ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการเรียกเก็บภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
15 เม.ย. 2563 ฉะเชิงเทรา คลองเขื่อน อบต.บางโรง ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
15 เม.ย. 2563 ฉะเชิงเทรา คลองเขื่อน อบต.บางโรง ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
15 เม.ย. 2563 ฉะเชิงเทรา คลองเขื่อน อบต.บางโรง ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการขุดดินถมดิน
15 เม.ย. 2563 ฉะเชิงเทรา คลองเขื่อน อบต.บางโรง ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
15 เม.ย. 2563 ฉะเชิงเทรา คลองเขื่อน อบต.บางโรง ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับการสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์
15 เม.ย. 2563 ฉะเชิงเทรา คลองเขื่อน อบต.บางโรง ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับการสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์
11 ก.พ. 2562 ฉะเชิงเทรา คลองเขื่อน อบต.บางโรง ประกาศใช้แผนอัตราก่ำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562
28 พ.ย. 2561 ฉะเชิงเทรา คลองเขื่อน อบต.บางโรง ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2561

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางโรง
อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24000
โทรศัพท์ : 0-3850-9175 โทรสาร : 0-3850-9175 อีเมล์ : 
admin@bangrong.go.th

www.bangrong.go.th