กฎกระทรวง กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนะวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกแลัวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

|

กฎกระทรวง กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนะวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกแลัวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561