การกำหนดหน้าที่และการมอบหมายความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของกองการศึกษาฯ

การกำหนดหน้าที่และการมอบหมายความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของกองการศึกษาฯ