การกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบางโรง

การกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบางโรง