การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ้งพัสดุป้องกัน ควบคุม หรือรักษา โรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โรรโควิค19 (Coronavirus Disease 2019 (Covid-19))

|

การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ้งพัสดุป้องกัน ควบคุม หรือรักษา โรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โรรโควิค19 (Coronavirus Disease 2019 (Covid-19))