การประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 2

|

📍📍 นายวิชาญ จินตนากูล  นายก อบต.บางโรง ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น, สัดส่วนผู้แทนประชาคมระดับหมู่บ้าน, คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และตัวแทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อรับทราบข้อมูล,ปัญหาและความต้องการของประชาชนตำบลบางโรง เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางโรง ดังนี้ 📍📍

วันที่ 29 มีนาคม 2564  เวลา 09.00 น.  ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 2 บ้านดอนถ่อน

วันที่  4 เมษายน 2564  เวลา 09.00 น.  ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 บ้านกอไผ่

วันที่  5 เมษายน 2564  เวลา 09.00 น.  ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 บ้านดอนสนาม

วันที่  5 วันที่  6 เมษายน 2564  เวลา 09.00 น.  ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 7 บ้านตลิ่งชัน      

วันที่  7 เมษายน 2564  เวลา 09.00 น.  ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 บ้านสมอคล้อย

วันที่  9 เมษายน 2564  เวลา 09.00 น.  ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 4 บ้านคลองบางโรง