การประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 1

|

วันที่ 25 พฤศจิกายน  2563  นายวิชาญ จินตนากูล นายก อบต.บางโรง  ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น, สัดส่วนผู้แทนประชาคมระดับหมู่บ้าน, คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และตัวแทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อพิจรารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563  เวลา 09.00 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดบางโรง หมู่ที่ 1 ตำบลบางโรง