การประเมินความเสี่ยง

|

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง อบต.บางโรง