การพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงยกเลิกภารกิจ หรือข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลบางโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

|