การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

|

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 นายไพบูลย์ เมียงมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโรง เป็นประธาน ในการประชุมผู้บริหาร และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบางโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีประเด็นเรื่องการประชุม ดังนี้

(1) การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

(2) การประมินความเสี่ยงการทุจริตและพฤติมิชอบ

(3) การนำนโยบาย No GIFT Policy ไปสู่การปฏิบัติ

(4) การปรับปรุง/ทบทวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต

(5) กำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และการทุจริตประพฤติมิชอบ

(6) กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส

ในการนี้ นายไพบูลย์ เมียงมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโรง ระบุว่า การประชุมครั้งนี้หวังว่าจะเป็นการช่วยยกระดับ/ปรับปรุง/พัฒนา/ส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางโรง ลดความเสี่ยงการทุจริต เพื่อพัฒนาปรับปรุงผลการประเมิน ITA และมีการจัดการทุจริตประพฤติมิชอบดียิ่งขึ้น อีกทั้งช่วยยกระดับการบริหารจัดการที่ดียิ่งขึ้นให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป