การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาออกข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2564

|

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางโรง ได้ดำเนินการตราข้อบัญญัติ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นการดูแลรักษาสุขภาวะความเป็นอยู่ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางโรงให้ดีขึ้น ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนจากการเลี้ยงสัตว์ กำหนดมาตรการในการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ให้เป็นไปตามพระราชการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบันและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อุครราชกุมารี  ในการนี้ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และเพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลบางโรง จึงขอประชาสัมพันธ์ร่างข้อบัญญัติดังกล่าว ให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบโดยทั่วกัน โดยสามารถดูรายละเอียดของร่างข้อบัญญัติฯ ได้ที่ไฟร์เอกสารที่แนบมานี้