การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

|

การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโรง อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยคณะผู้บริหาร และพนักงานส่วนตำบล ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้านและเสนอโครงการเข้าสู่ที่ประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) เพื่อพิจารณาเห็นชอบบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) สำหรับการลงพื้นที่จัดประชุมประชาคมเป็นการปรับปรุงแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางโรง เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการและแนวทางการพัฒนาของแต่ละหมู่บ้าน ผ่านการใช้แผนพัฒนาหมู่บ้านเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตลอดจนบูรณาการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมในทุกระดับอันนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางโรงได้ลงพื้นที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านแล้วเสร็จครบทั้ง 7 หมู่บ้าน ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2565

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบางโรง

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 นายไพบูลย์ เมียงมาก ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบางโรง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบางโรง ครั้งที่ 2/2565 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น พร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอคลองเขื่อน ผู้แทนรพ.คลองเขื่อน ท้องถิ่นอำเภอคลองเขื่อน คณะกรรมการฯ และผู้แทนจากภาคประชาชน เพื่อรับรองสถานการการเงินของกองทุนและร่วมกันพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565