การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประจำปี พ.ศ. 2565

|

วันที่ 12 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางโรง อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา นายไพบูลย์ เมียงมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโรง ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางโรง ซึ่งภายในมีการระดับความคิดเห็น เพื่อจัดทำประกาศหน่วยงานเกี่ยวกับการกำหนดค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโรง ได้บรรยายเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรต่อการบริการประชาชนด้วยจิตสำนึก ความรับผิดชอบและก้าวไปสู่องค์กรที่ทันสมัยในสายตาประชาชน และให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำประกาศ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ เพื่อประกาศให้พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ทราบและถือปฏิบัติต่อไป โดยในมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางโรง จำนวน 23 คน