กิจกรรมสัปดาห์วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ภายใต้แนวคิด ‘Zero Tolerace คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต’

|

เมื่อวันที่

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบางโรง ได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ประจำปี 2565 นำโดยนายวีระ แก้วอารยะวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโรง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบางโรง ในการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต่อต้านการคอร์รัปชั่น ทุกรูปแบบ ในกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อเป็นประกาศเจตจำนงในการป้องกันและแก้ไขปราบปรามการทุจริต

2. เพื่อให้ทุกภาคส่วนให้ตื่นรู้ พร้อมต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ เพื่อให้สังคมไทยมีวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต

3. เพื่อให้รับรู้ถึงความมุ่งมั่นและการแก้ไขปัญหาการทุจริตในประเทศไทย เพื่อผลักดันการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (ค่า CPI) ให้สูงกว่าร้อยละ 50 ตามที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ