กิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้ผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ

|

ในวันนี้ (23 ก.พ.64) งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัดอบต.บางโรง จัดโครงการอบรมให้ความรู้ผู้พิการ และผู้ดูแลผู้พิการ เพื่อให้ความรู้เรื่องสิทธิสวัสดิการ, การดูแลสุขภาพ และการกายภาพบำบัดของผู้พิการ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม คือ ผู้พิการ ผู้ดูแลผู้พิการ ผู้นำชุมชน อสม. และอสบ. ซึ่งได้รับงบประมาณจากกองทุน สปสช อบต.บางโรง โดยนายวิชาญ จินตนากูล นายก อบต.บางโรง ได้มอบหมายให้นายวีระ แก้วอารยะวงศ์ ปลัด อบต.บางโรง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ ณ ห้องประชุมอบต.บางโรง โดยมีวิทยากรจากพมจ.ฉช. และโรงพยาบาลคลองเขื่อนมาเป็นผู้ให้ความรู้