คำสั่งแต่งตั้งบุคคลรักษาราชการแทนตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด

คำสั่งแต่งตั้งบุคคลรักษาราชการแทนตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด