ตัวอย่างสีบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 “เข้าคูหารับบัตร 2 ใบ ” สีแดงเลือกนายก อบต. สีนำ้เงินเลือกสมาชิกสภา อบต.

Read More »

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโรง ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 “ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ไปใช้สิทธิโปร่งใส”

Read More »

ขอเชิญชวน พี่น้องชาวตำบลบางโรง ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางโรง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโรง ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.

Read More »

การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ้งพัสดุป้องกัน ควบคุม หรือรักษา โรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โรรโควิค19 (Coronavirus Disease 2019 (Covid-19))

การประกาศเผยแพร่การจัดซื้

Read More »