ประกาศ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางโรง หมู่ที่ ๑

Read More »

ประกาศ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โครงการเทคอนกรีต บริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาล ๓ ขวบโรงเรียนวัดบางโรง

Read More »

ประกาศ เรื่องข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหลังวัดวังขอน บริเวณที่นา นางอรพรรณ พรหมเจริญ หมู่ 7 ต.บางโรง

Read More »

ประกาศ เรื่องข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหลังวัดวังขอน บริเวณที่นานางอรพรรณ พรหมเจริญ หมู่ที่ 7 ต.บางโรง

Read More »