ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางโรง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565

|