ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางโรง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ. 2564

|