ประกาศ จัดซื้อ – จัดจ้าง ผ่านระบบ e-GP ของ กรมบัญชีกลาง

แผนการ จัดซื้อ - จัดจ้าง

ประกาศรายชื่อ ผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศราคากลาง

ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding)

ประกาศเชิญชวน

ยกเลิกประกาศเชิญชวน

ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน

เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา