ประกาศ อบตบางโรง เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562

|