ประกาศ อบต.บางโรง เรื่อง ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลบางโรง ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2562

|