ประกาศ อบต.บางโรง เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562

|