ประกาศ เรื่องข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหลังวัดวังขอน บริเวณที่นานางอรพรรณ พรหมเจริญ หมู่ที่ 7 ต.บางโรง

|