ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบางโรง ครั้งที่ 2/2564

|

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ได้มีการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบางโรง ครั้งที่ 2 /2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางโรง โดยมีการประชุมวาระการพิจารณาดังนี้ 1. รายงานผลการดำเนินการรอบไตรมาสที่ 2/2564 (ระหว่างเดือน มกราคม ถึงเดือน มีนาคม 2564) 2. รายงานการรับจ่ายเงิน รอบไตรมาสที่ 2/2564 (เดือนมกราคม -มีนาคม 2564) และรายงานผลการดำเนินการโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับ อบต.บางโรง