ประชุมกองทุน สปสช. วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

|

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ได้เชิญคณะกรรมการกองทุน สปสช. อบต.บางโรง เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของกองทุนและรายงานการเงินของกองทุนฯ