ภาพกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

|