ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษา และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558

|

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษา และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558