รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางโรง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563

|