รายงานผลการดำเนินงานประจาปี พ.ศ. 2564รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)องค์การบริหารส่วนตำบลบางโรง อาเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

|