แต่งตั้งบุคคลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แต่งตั้งบุคคลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม