แต่งตั้งบุคคลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

|

แต่งตั้งบุคคลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม