แต่งตั้งบุคคลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

แต่งตั้งบุคคลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง