แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564