แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบางโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

|