อบต.บางโรง

การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ้งพัสดุป้องกัน ควบคุม หรือรักษา โรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โรรโควิค19 (Coronavirus Disease 2019 (Covid-19))

การประกาศเผยแพร่การจัดซื้

Read More »

ประกาศชี้แจงรายละเอียดประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลบางโรง ตำบลบางโรงด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศชี้แจงรายละเอียดประ

Read More »

ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่น ที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี ๒๕๖๓

ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเม

Read More »