ข่าวกิจกรรม

ตัวอย่างสีบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 “เข้าคูหารับบัตร 2 ใบ ” สีแดงเลือกนายก อบต. สีนำ้เงินเลือกสมาชิกสภา อบต.

Read More »