ข้อบัญญัติ และ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า

Read More »

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด

Read More »

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษา และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า

Read More »