แผนปฏิบัติราชการ ด้านการป้องกัน และ ปราบปราม การทุจริต

ประกาศ อบต.บางโรง เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางโรง

Read More »